0%Complete

$0Raised

$0Goal

อาหารชนเผ่าพื้นเมืองคะฉิ่น

สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย (ศ.ว.ท./IMPECT) ได้
รับงบประมาณสนับสนุนสำหรับการศึกษารวบรวมภูมิปัญญาด้านอาหารของชนเผ่าพื้นเมืองจากมูลนิธิ
เด็กเพสตาลอสซี่ (Pestalozzi Children’s Foundation: PCF) และโครงการ IVA ของมูลนิธิเพื่อการประสาน
ความร่วมมือชนเผ่าพื้นเมืองแห่งเอเชีย (Asia Indigenous Peoples Pact: AIPP) ซึ่งได้ศึกษารวบรวม
ภูมิปัญญาด้านอาหารของชาติพันธุคะฉิ่น โดยมีโครงการพัฒนาการศึกษาทางเลือกแบบมีส่วนร่วม
สำหรับเด็กและเยาวชนชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย (ก.ศ.ช./PEICY) กลุ่มงานฟื้นฟูวัฒนธรรมและ
การศึกษาทางเลือก สมาคม ศ.ว.ท. (IMPECT) เป็นผู้ดำเนินงานหลัก การศึกษาในครั้งนี้ยังเป็นการเสริม
สร้างโอกาสให้เกิดการเก็บรวบรวมภูมิปัญญาด้านอาหารได้อย่างเป็นระบบแล้ว ยังมีส่วนช่วยกระตุ้น
ให้เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของอาหารพื้นบ้านเหล่านี้ให้กับบรรดาผู้รู้ ผู้นำ พ่อแม่และผู้ปกครอง
ในชุมชนอีกด้วย อันเป็นการเอื้อให้เกิดความตระหนักร่วมและได้ปฏิบัติการถ่ายทอดวิถีวัฒนธรรม
ชนเผ่าพื้นเมืองให้แก่เด็กและเยาวชนของตนทั้งในระบบโรงเรียนและตามวิถีชีวิตจริงต่อไปด้วย
เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย ชื่อเรียกอาหารประเภทต่างๆ ส่วนประกอบของอาหาร
วิธีการปรุงอาหาร ประโยชน์และคุณค่าของอาหาร และตำนานเรื่องเล่าเกี่ยวกับอาหาร รวมถึงหลัก
ความเชื่อ ข้อห้ามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาหารของชนเผ่าด้วย ซึ่งเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้เป็นข้อมูลที่ได้
จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับชุมชน และการสัมภาษณ์ผู้รู้ภูมิปัญญาด้านอาหารใน
ชุมชนปฏิบัติการของโครงการ PEICY เป็นหลัก
สมาคมฯ ใคร่ขอขอบพระคุณผู้รู้ แกนนำ ผู้สนับสนุน และชุมชนปฏิบัติการที่ให้ความร่วมมือ
สนับสนุน การรวบรวมข้อมูล ผู้ที่ให้ความช่วยเหลือ และให้คำปรึกษาแนะนำด้วยดีตลอดมาไว้
ณ โอกาสนี้

ดาว์นโหลดหนังสือได้ที่นี่ <<kachin-cooking book-n>>