0%Complete

$0Raised

$0Goal

ข้อมูลพื้นฐานของเครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลพื้นฐานของเครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

1. ข้อมูลพื้นฐาน

1.1 ชื่อเผ่า/คำเรียกที่ถูกต้อง/ความหมาย “กะเหรี่ยง” เป็นคำที่หมายรวมถึง กลุ่มที่เรียกตนเองว่า ปกาเกอะญอ (จกอว์) โพล่ง (โผล่ว) กะยาห์ กะยัน และปะโอ ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ส่วนความหมายของแต่ละกลุ่มนั้น     ทั้งปกาเกอะญอ และโพล่งต่างก็มีความหมายคนหรือมนุษย์เหมือนกัน

1.2 ประวัติศาสตร์ชนเผ่ากะเหรี่ยง  กะเหรี่ยงเป็นชนเผ่าหนึ่งที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมาเป็นเวลานานมาก       สันนิฐานว่า ชนเผ่ากะเหรี่ยง บางกลุ่มอยู่อาศัยมาก่อนที่จะมีการแบ่งดินแดนประเทศไทยด้วย  โดยบรรพบุรุษของชนเผ่ากะเหรี่ยง สืบเชื้อสายมาจากประเทศมองโกล  ซึ่งอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำแยงซีเกียง ในทะเลทรายโกบี เรียกกันในภาษาชนเผ่าว่า (ที แชะ แมะ ยวา) หรือ Land of  the Flowing Sand  (ดินแดนแห่งทะเลไหล) ต่อมาได้อพยพเข้ามาอยู่ในทิศ ตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีนเมื่อประมาณ 733 ปี  ก่อพุทธกาล หรือ 3276 ปี ล่วงมาแล้ว    ชนเผ่ากะเหรี่ยง ที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย ได้มีการศึกษาค้นคว้าพบว่า ชนเผ่ากะเหรี่ยงส่วนหนึ่งได้ อยู่ในพื้นที่อาณาจักรล้านนากว่า  700 ปี  และได้มีกลุ่มหนึ่งได้อพยพเข้ามาเมื่อประมาณ 200 กว่าปี การ อพยพของชนเผ่ากะเหรี่ยงครั้งใหญ่ ๆ เกิดขึ้น 2 ครั้ง คือครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2318  ครั้งต่อมา  เมื่อครั้งที่พม่า ตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ ใน ปี พ.ศ. 2428 ชนเผ่ากะเหรี่ยง ต้องอพยพหนีภัยอีกครั้ง ด้วยผู้นำชนเผ่าไม่ยอม อ่อนน้อมต่ออังกฤษ

1.3 ประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน กะเหรี่ยงมีถิ่นที่อยู่อาศัยกระจายตัวใน 2 ภูมิภาคของประเทศไทย คือ ภาคเหนือและภาคกลางฝั่ง ตะวันตก ครอบคลุมพื้นที่ 15 จังหวัด ในภาคเหนือมี 9 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง ตาก กำแพงเพชร แพร่ และสุโขทัย ในภาคกลางทางด้านตะวันตกมี 6 จังหวัด ได้แก่อุทัยธานี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ รวมประชากรทั้งหมดที่สำรวจในปี       พ.ศ.2545 จำนวน 438,131คน ชาวกะเหรี่ยง นิยมตั้งถิ่นฐานอยู่ในเขตป่าทั้งบนภูเขาและพื้นที่ราบ ในการตั้งถิ่นฐานแต่ละแห่ง จะมีผู้นำตั้งถิ่นฐาน การโยกย้ายถิ่นฐานของชาวกะเหรี่ยงอาจมีสาเหตุต่าง ๆ กัน เช่น การเกิดโรค ระบาด หรือกลุ่มเครือญาติแยกตัวจากชุมชนใหญ่ที่มีบ้านเรือนหนาแน่นขึ้นไปตั้งถิ่นฐานใหม่ หรือการย้าย บ้านเรือนไปอยู่ใกล้บริเวณที่ทำกินมากขึ้น รวมทั้งการถูกบังคับอพยพโดยหน่วยงานของรัฐ จึงมี “แดลอ” (หมู่บ้านเก่าที่ถูกทิ้งร้าง) กระจายตัวอยู่ในบริเวณใกล้ๆ หมู่บ้านปัจจุบัน

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก <<ข้อมูลพื้นฐานกะเหรี่ยง>>

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *