0%Complete

$0Raised

$0Goal

ข้อมูลพื้นฐานเครือข่ายลีซูแห่งประเทศไทย

ชื่อเผ่า: ชนเผ่าพื้นเมืองลีซู

คำเรียกที่ถูกต้อง: ลีซู

 ความหมาย:

 ลีซู  หมายถึง ผู้ใฝ่เรียนรู้แห่งชีวิต   มีความหมายมาจาก รากศัพท์ ๒ คำ ดังนี้  คำแรกคือคำว่า “ลี” มาจากคำว่า อิ๊หลี่  ซึ่งหมายถึง จารีตประเพณี วัฒนธรรม และวิถีปฏิบัติแห่งชีวิต

ส่วนคำที่สอง คือคำว่า “ซู”  มีความหมายว่า  ศึกษา การเรียนรู้ ทั้งการเรียนรู้ในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ

ประวัติความเป็นมา

ลีซู หมายถึง ผู้ใฝ่รู้แห่งชีวิต  มีความหมายมาจากรากศัพท์ ๒ คำ ดังนี้  คำแรกคือคำว่า “ลี”  มาจากคำว่า “อิ๊หลี่” ซึ่งหมายถึงจารีตประเพณี วัฒนธรรมและวิถีปฏิบัติแห่งชีวิต ส่วนคำที่สองคือคำว่า “ซู”  มีความหมายว่า  ศึกษา การเรียนรู้ ทั้งการเรียนรู้ในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ      ชนเผ่าลีซูเป็นชนเผ่าที่สืบเชื้อสายมาจากชนชาติธิเบตและจีน เป็นชนกลุ่มเชื้อสายจากกลุ่ม โล-โล มีต้นกำเนิดมาจากชนผิวเหลืองหรือมองโกลอยด์ ที่สืบทอดเผ่าพันธุ์ต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน ชนเผ่าลีซูแบ่งออกเป็น ๒ เชื้อสายหลัก ๆ   คือ ลีซูดำและลีซูลาย แต่ชนเผ่าลีซูที่อยู่ในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าลีซู สายลีซูลายเป็นหลัก ประมาณต้นปี พ.ศ. ๑๔๓๕[1]   ชนเผ่าลีซูได้อพยพหนีภัยสงครามทางการเมืองในแผ่นดินจีน และมีการอพยพเคลื่อนย้ายครั้งใหญ่ โดยมีการอพยพหนีภัยอย่างกระจัดกระจายตามพื้นที่ต่าง ๆ บางส่วนได้อพยพเข้าไปอยู่ในประเทศปากีสถาน อินเดียและอีกส่วนหนึ่ง ได้อพยพเข้ามาในแถบประเทศพม่า และประเทศไทยตามลำดับ อย่างไรก็ตาม ในวารสารชุดนี้จะขอกล่าวถึงเพียงกลุ่มที่มีเส้นทางอพยพเข้ามาในประเทศพม่าและประเทศไทยเป็นหลัก โดยจุดเริ่มต้นของเส้นทางการอพยพชนเผ่าลีซู  ซึ่งผู้อาวุโสเล่ากันว่า       ชาวลีซูได้มีการอพยพเข้ามาอยู่ในเขตการปกครองของชาวไทยใหญ่ในรัฐฉาน ( Shan State) ประเทศพม่าพร้อมกับได้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับชาวไทยใหญ่อย่างผสมผสานกลมกลืนกัน และในปัจจุบันชาวลีซูในประเทศไทยยังได้รับอิทธิพลการรับเอาภาษาและวัฒนธรรมบางอย่างของชาวไทยใหญ่  มาใช้ในการสื่อสารและสืบทอดประเพณี วัฒนธรรม บางอย่างของไทยใหญ่ อยู่พอสมควร อย่างไรก็ตามชาวลีซู ก็อยู่ในเขตปกครองดังกล่าวไม่นานนัก ซึ่งคาดกันว่าอยู่ประมาณ ๒๐-๓๐ ปี เท่านั้น จากนั้นชาวลีซูก็ถูกคุกคามจากกองโจรต่าง ๆ มากมาย จึงทำให้ต้องมีการทยอย อพยพเคลื่อนย้ายที่อยู่มาโดยตลอด จากการอพยพเคลื่อนย้ายมาอย่างต่อเนื่องนั้นได้ทำให้ชาวลีซูได้ถูกแบ่งกลุ่มการอพยพเป็นสองกลุ่ม และทั้งสองกลุ่มก็มีการอพยพเคลื่อนย้ายที่อยู่อย่างต่อเนื่องมาเรื่อย ๆ  จนที่สุดชาวลีซูกลุ่มแรกได้อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. ๒๔๔๐ – ๒๔๕๖  ทางหมู่บ้านห้วยหมาก ตำบลแม่สลอง เขตอำเภอแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย และใน พ.ศ. ๒๔๕๙ กลุ่มตระกูลที่นำโดยตระกูล    “เบี่ยเปี๊ยะขื่อ”(ตามี่) “หย่าจา”(แซ่ย่าง) ได้เดินทางเข้ามาตั้งถิ่นฐานในบริเวณหมู่บ้านห้วยส้าน ตำบลห้วยชมพู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายจากนั้น กระจายตัวกันตั้งชุมชนไป – มาอยู่บริเวณหมู่บ้านดอยช้าง ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย  และส่วนที่สอง คือชนเผ่าลีซู กลุ่มที่อพยพเข้ามาในประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. ๒๔๔๕ – ๒๔๖๐ เขตอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และเข้ามาตั้งชุมชนบริเวณบ้านดอยสามหมี่น ตำบลเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันชาวชนลีซูกระจายชุมชน อยู่ในพื้นที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย  โดยเฉพาะภาคเหนือตอนบน  ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ มีชนเผ่าลีซูอาศัยอยู่กันมากที่สุด รองลงมา คือ จังหวัดเชียงราย และแม่ฮ่องสอน ตามลำดับ ส่วนทางภาคเหนือตอนล่างจะมีชาวลีซูอาศัยอยู่มากในเขตจังหวัดตากนอกจากนี้ยังกระจายกันอยู่ในจังหวัดพะเยากำแพงเพชร เพชรบูรณ์ สุโขทัย ลำปาง

ดาว์นโหลดข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊ก <<ข้อมูลพื้นฐานชนเผ่าลีซู>>