ข้อมูลพื้นฐานเครือข่ายลีซูแห่งประเทศไทย

June 26, 2017 สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย

Goal $0

0%

สร้างโรงเรียนในเนปาล

August 31, 2016 Quarters Abuja Nigeria

Goal 75,000$

75%