ตลาดนัดปันสุข

ขอเชิญเที่ยว “ตลาดนัด ปันสุข”

วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2562

ณ ศูนย์เรียนรู้ชนเผ่าพื้นเมือง IKMI, สมาคมศูนย์รวมการศึกษาชนเผ่าพื้นเมือง ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย เชียงใหม่

ในงานพบกับกิจกรรมมากมายดังนี้:

  • เวทีสมัชชาเครือข่ายผู้รู้ภูมิปัญญาชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทยและเสวนาว่าด้วยเรื่องประเพณีกินข้าวใหม่ชนเผ่าพื้นเมืองกับความมั่นคงทางอาหาร
  • เปิดฐานการเรียนรู้ภูมิปัญญาชนเผ่าพื้นเมือง 14 กลุ่มชาติพันธุ์ อาทิ เช่น ย้อมสีธรรมชาติ ถักคันดง เขียนลายเทียน รำดาบ และปั้นดิน เป็นต้น
  • เปิดหมวกระดมทุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ ศูนย์การเรียนรู้มอวาคี โดยศิลปินชนเผ่าฯ
  • จำหน่ายอาหารชนเผ่าพื้นมเืองและผลิตภัณฑ์จากชุมชนตลอดงาน

จัดโดย: สถาบันจัดการความรู้ชนผ่าพื้นเมือง (IKMI)

————————————————————————————————————–