ท่องเที่ยวชุมชนอิ้วเมี่ยน บ้านห้วยชมภู

ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว : บ้านห้วยชมภู

บ้านห้วยชมภู: ชนเผ่าอิ้วเมี่ยน

ตั้งอยู่ที่หมู่ 6 ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย

บ้านห้วยชมภูมีสภาพถูมิประเทศอยู่กลางสันเขา  มีภูเขาสูงสุดชื่อ  “กาดดอยผี”  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน  มีลำห้วยหลัก  2  สาย  ความสูงในภาพรวมของพื้นที่อยู่ระหว่าง  800-1300 เมตร  จากระดับน้ำทะเล  สภาพอากาศเป็นแบบร้อนชื้น  มี  3  ฤดู  คือ ฤดูฝน  หนาว  ร้อน

ความเชื่อ : นับถือเทพเจ้าและวิญญาณบรรพบุรุษมาตั้งแต่สมัยโบราณ   โดยมีการประกอบพิธี”ซิบเมี้ยนเมี่ยน” ผู้ประกอบพิธีเป็นผู้ที่ได้รับความนับถือมาก  อิ้วเมี่ยนบ้านห้วยชมพูบางส่วน นับถือศาสนาพุทธ และบางส่วนนับถือศาสนาคริสต์

ปฏิทินในรอบปี

  • การปักผ้า เย็บผ้า  กลุ่มสตรีนิยมปักผ้า ลวดลายการปักของชาว  อิ้วเมี่ยนนั้นสวยงามและมีความประณีตมาก