เล่น สร้าง สุข

เป็นกิจกรรมที่เน้นให้เด็กปฏิบัติจริงและเรียนรู้ร่วมกับเพื่อน ๆ พี่เลี้ยง ซึ่งปัจจุบัน ส่วนใหญ่ ห่างเหิน และ ไม่ค่อยรู้จักการละเล่น แบบพื้นบ้าน หรือแบบท้องถิ่นเหมือนในอดีต เพราะพ่อแม่ ญาติพี่น้อง เลี้ยงลูกด้วย โทรทัศน์ มือถือ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต จนเด็กๆ กลายเป็น คนสมาธิสั้น ก้าวร้าว ขาดทักษะการอยู่ร่วมกัน เป็นหมู่คณะ ขาดความสามัคคี ความรัก ระหว่างเพื่อน การเล่นที่รู้จักแพ้ชนะและให้อภัย เราจึงรื้อฟื้นการละเล่นแบบดั้งเดิมให้กับเด็ก ในวัยอนุบาลและประถม ได้เรียนรู้วิธีการเล่น ระบายสี ร้องเพลงเพื่อฝึกสมาธิ เล่นแบบออกกำลังกาย และเรียนรู้การอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างสันติ