งานปฏิรูปการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

จัดนิทรรศการและเผยแพร่งานของการศึกษาชนเผ่าพื้นเมือง และจัดทำข้อเสนอร่วมกับเครือข่ายการศึกษาทางเลือก และเซ็น MOU กับเครือข่ายการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่