มหกรรมการศึกษาชนเผ่าพื้นเมือง

นำเสนอผลการถอดบทเรียน การปฏิบัติการที่ดี และสิ่งท้าทายจากการจัดการศึกษารูปแบบต่าง ๆ รณรงค์และสร้างความตระหนักถึงผลดีของการใช้ภาษาแม่เป็นฐานในการจัดการเรียนรู้ สำหรับเด็กชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย และพัฒนาความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนงานประเด็นการศึกษาชนเผ่าพื้นเมือง

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *