งานสมัชชาเด็กและเยาวชนชนเผ่าพื้นเมือง “มีดีมาโชว์”

ยกระดับเป็นสภาเด็กและเยาวชนชนเผ่าพื้นเมือง  ให้สามารถร่วมขับเคลื่อนงานของเด็กและเยาวชนควบคู่ไปกับงานสภาชนเผ่าพื้นเมืองของผู้ใหญ่ และเยาวชนยังได้ในการเรียนรู้เรื่องกลไกการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน การเปิดพื้นที่ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเยาวชนต้นกล้าชนเผ่าพื้นเมืองในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมการแลกเปลี่ยน วัฒนธรรม ดนตรี การแสดง ประเด็นการขับเคลื่อนงาน ความรู้ในเรื่องสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง ความรู้เกี่ยวกับสภาเด็กและเยาวชนประเทศไทย เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องสภาชนเผ่าพื้นเมือง การมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในสภาชนเผ่าพื้นเมือง

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *