Mar 28, 2017

งานสมัชชาเด็กและเยาวชนชนเผ่าพื้นเมือง “มีดีมาโชว์”

ยกระดับเป็นสภาเด็กและเยาวชนชนเผ่าพื้นเมือง ...
Mar 28, 2017

มหกรรมการศึกษาชนเผ่าพื้นเมือง

นำเสนอผลการถอดบทเรียน การปฏิบัติการที่ดี...
Mar 25, 2017

งานสมัชชาชนเผ่าพื้นเมือง

กิจกรรมห้องย่อย “ห้องการศึกษา” ประเด็นหลักๆ คือ...