ตลาดนัดปันสุข

Inter Mountain Peoples’ Education and Culture in Thailand Association (IMPECT)
ขอเชิญเที่ยว "ตลาดนัด ปันสุข" วันที่ 29-30...

ตลาดนัดปันสุข

สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย
เชิญร่วมงาน "กาดนัดปันสุข" พบกันวันที่ 3...

งานเปิดตัว “ห้องสมุดชนเผ่าพื้นเมือง”

สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย
...

งานปฏิรูปการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนนพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
...

งานสมัชชาเด็กและเยาวชนชนเผ่าพื้นเมือง “มีดีมาโชว์”

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดตาก
...
1 2