• All
  • event campaign
  • event
  • upcoming event
Nov 3, 2018 สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย

ตลาดนัดปันสุข

Nov 4, 2017 สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย

งานเปิดตัว “ห้องสมุดชนเผ่าพื้นเมือง”

Jan 7, 2016 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนนพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

งานปฏิรูปการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

May 4, 2016 - May 6, 2016 วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดตาก

งานสมัชชาเด็กและเยาวชนชนเผ่าพื้นเมือง “มีดีมาโชว์”

Dec 17, 2016 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

มหกรรมการศึกษาชนเผ่าพื้นเมือง

Aug 8, 2017 - Aug 9, 2017 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

งานสมัชชาชนเผ่าพื้นเมือง