Icon Heading

คอร์สฝึกอบรมล่าสุด

ร่วมเรียนรู้ แบ่งปัน วิถีชีวิตและคุณค่าทางการศึกษา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ค่ายวิถีชีวิตม้ง

บ้านแม่สาใหม่ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ค่ายวิถีชีวิตม้ง...

อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำ IEN

สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย
...

อบรมหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรม

สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย
กิจกรรมการทำหลักสูตรวิถีวัฒนธรรม...